Artikel 1. Identiteit van de Stichting_______________________________________________________

Stichting Tilburg Orientation Program
KVK-nummer: 41096095

Warandelaan 2, E202, 5037 AB Tilburg
Telefoonnummer: 013 466 2849
E-mail: top@tilburguniversity.edu

Artikel 2. Toepasselijkheid_______________________________________________________________

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en deelname aan door Stichting Tilburg Orientation Program georganiseerde evenementen, activiteiten en manifestaties die voor TOP deelnemers, TOP mentoren en/of TOP Crew open staan of toegankelijk zijn.

2.2 Stichting TOP wordt vertegenwoordigd door minstens twee gezamenlijk handelende bestuursleden en eventueel door een daartoe door het bestuur gemachtigde vertegenwoordiger.

2.3 Onder TOP deelnemers wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (aspirant-) student voor een opleiding aan de Tilburg Universiteit, de Avans Hogeschool Tilburg en Fontys Hogescholen Tilburg die zich heeft ingeschreven voor de introductieweek (hierna te noemen: TOP Week) en hieraan deelneemt.

2.4 Onder TOP mentoren wordt in deze voorwaarden verstaan een door Stichting Tilburg Orientation Program aangewezen vrijwilliger, altijd een ouderejaarsstudent, die door Stichting Tilburg Orientation Program aangewezen TOP deelnemers begeleidt gedurende TOP Week.

2.5 Onder TOP Crew wordt in deze voorwaarden verstaan een door Stichting Tilburg Orientation Program aangewezen vrijwilliger, die door Stichting Tilburg Orientation Program aangewezen wordt om bij activiteiten te ondersteunen gedurende TOP Week.

2.6 Onder een evenement wordt in deze voorwaarden verstaan iedere door Stichting Tilburg Orientation Program georganiseerde activiteit of manifestatie die voor TOP deelnemers, TOP mentoren en/of TOP Crew open staat of toegankelijk is.

2.7 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op TOP deelnemers, TOP mentoren en TOP  Crew en/of rechtshandelingen van de Stichting TOP, het laatste voor zover contractueel niet anders wordt bepaald.

2.8 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk, na wederzijdse bevestiging, zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.

2.9 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Stichting TOP in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. Partijen zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepalingen.

Artikel 3. Betaling______________________________________________________________________

3.1 Alle bedragen van de genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.
3.2 Deelnemers die zich hebben ingeschreven voor TOP Week en niet meer mee willen doen moeten zich afmelden. Doet men dit voor 10 augustus 2020, dan krijgt de deelnemer het gehele inschrijfgeld terug. Bij afmeldingen tussen 10 augustus en 16 augustus 2020, krijgt de deelnemer de helft van het inschrijfgeld retour. Als deelnemers zich na 16 augustus 2020 afmelden hebben zij geen recht meer op teruggave van het inschrijfgeld.

Artikel 4. Toegang______________________________________________________________________

4.1 E-tickets of andersoortige toegangsbewijzen die deel uitmaken van TOP Week zijn niet-restitueerbaar.

4.2 Er wordt van deelnemers verwacht dat zij zich ten alle tijden kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

4.3 De aanspraak op toegang tot een evenement komt te vervallen indien door of namens Stichting Tilburg Orientation Program wordt vastgesteld dat het maximaal aantal aanwezigen bij een evenement is bereikt.

Artikel 5. Overige verplichtingen__________________________________________________________

5.1 TOP deelnemers, TOP mentoren en TOP Crew zijn verplicht zich bij evenementen te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van Stichting Tilburg Orientation Program, de exploitanten van de manifestatie waar het evenement wordt gehouden, de beveiligingsmedewerkers, de brandweer en andere bevoegden. Stichting TOP kan te allen tijde TOP deelnemers, TOP mentoren of TOP Crew die zich niet houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen, of die zich schuldig maakt aan onbetamelijk gedrag de toegang tot het evenement ontzeggen.

5.2 TOP mentoren, TOP deelnemers en TOP  Crew stemmen ermee in zich, bij het betreden van het evenemententerrein, te laten fouilleren indien het beveiligingspersoneel dit nodig acht.

5.3 Het is TOP deelnemers, TOP mentoren en TOP Crew verboden de volgende zaken op het evenemententerrein mee te brengen:
–        Alcoholhoudende dranken
–        Voedselwaren
–        Glaswerk
–        Drugs
–        Vuurwerk
–        (vuur)Wapens
–        Andere gevaarlijke voorwerpen en stoffen

In voorkomend geval is de TOP organisatie bevoegd een voorwerp of stof als hiervoor genoemd te verbieden of in beslag te nemen.

5.4 TOP deelnemers, TOP mentoren en TOP Crew zijn verplicht zich te houden aan de ter plaatse van een evenement geldende rookverboden.

5.5 TOP mentoren, TOP deelnemers en TOP Crew zijn verplicht zich tijdens een evenement op eerste verzoek van de in het eerste lid bedoelde personen en instanties te identificeren om genoemde personen en instanties te kunnen laten voldoen aan hun wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder maar niet beperkt tot het verbod van het verstrekken van alcoholische dranken aan personen onder de leeftijdsgrens van achttien jaren. Stichting Tilburg Orientation Program is gerechtigd overtreders na een gegeven waarschuwing te verwijderen van het evenemententerrein.

5.6 Het is verboden voor TOP deelnemers, TOP mentoren of TOP Crew die jonger zijn dan achttien jaren om alcoholhoudende dranken te nuttigen en/of te kopen. Stichting Tilburg Orientation Program is gerechtigd overtreders na een gegeven waarschuwing te verwijderen van het evenemententerrein.

5.7 Het is TOP deelnemers, TOP mentoren of TOP Crew zonder nadrukkelijke toestemming van Stichting Tilburg Orientation Program niet toegestaan ter gelegenheid van een evenement promotieactiviteiten, al dan niet met een zakelijk of een ideëel karakter, te verrichten.

Artikel 6. Overmacht____________________________________________________________________

6.1 In geval van overmacht in de ruimste zin van het woord, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ziekte of afzegging van de artiest, niet of niet tijdig presterende leveranciers, staking, brand, weersomstandigheden, bevoegd gegeven lasten en instructies et cetera, heeft Stichting Tilburg Orientation Program het recht het gehele evenement, of specifieke activiteiten te verschuiven naar een latere datum of tijdstip dan wel te annuleren.

6.2 Indien het gehele evenement of specifieke activiteiten als gevolg van of door overmacht niet doorgaan, wordt door Stichting Tilburg Orientation Program geen vergoeding, van welke hoogte dan ook, gerestitueerd aan de TOP deelnemer. Evenmin kan de TOP deelnemer aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

Artikel 7. Aansprakelijkheid en schade_____________________________________________________

7.1 Stichting Tilburg Orientation Program is aansprakelijk voor directe schade die een TOP deelnemer, TOP mentor of TOP Crew lijdt en die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan Stichting Tilburg Orientation Program toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking de schade waartegen Stichting Tilburg Orientation Program verzekerd is en die door de verzekeraar wordt vergoed.

7.2 TOP deelnemers, TOP mentoren en TOP Crew dienen zelf zorg te dragen voor een adequate ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten___________________________________________________

8.1 Stichting Tilburg Orientation Program huurt een fotograaf en videograaf in tijdens TOP activiteiten. De foto-opnamen en video-opnamen worden bewaard op de harde schijf en het Dropbox account van Tilburg Orientation Program voor maximaal tien jaar. Tilburg Orientation Program heeft hoge technische en organisatorische maatstaven aangenomen voor het veiligstellen van foto-opnamen en video-opnamen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.
De foto-opnamen en video-opnamen worden mogelijk gebruikt door Tilburg Orientation Program voor publicaties zoals posters, flyers, de TOP website, een after movie en sociale media kanalen. Als je akkoord gaat met deze voorwaarden, ga je automatisch akkoord met de publicatie van foto’s en registers van jezelf die voor promotionele doeleinden worden gebruikt namens Tilburg Orientation Program. Alleen als je expliciet aan de fotograaf en videograaf aangeeft dat je niet gefotografeerd of opgenomen wilt worden, wordt er geen beeldmateriaal gemaakt.

8.2 Behoudens schriftelijke toestemming van Stichting Tilburg Orientation Program is elk commercieel gebruik van de merknaam of het logo van TOP of haar evenementen strikt verboden.

Artikel 9. Slotbepaling___________________________________________________________________

9.1 Geschillen die tussen Stichting Tilburg Orientation Program en TOP deelnemers, TOP mentoren en/of TOP Crew naar aanleiding van een TOP evenement ontstaan zullen in eerste instantie worden getracht te worden opgelost in goed overleg tussen partijen. Komen partijen niet tot oplossing van het geschil, dan wordt de Raad van Toezicht van Stichting TOP ter zake een bindend advies uit te brengen. In derde instantie worden geschillen ter beoordeling aan de bevoegde rechter voorgelegd.

9.2 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10. COVID-19 maatregelen________________________________________________________

10.1 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de maatregelen opgesteld door het RIVM omtrent COVID-19. Deze maatregelen worden beschreven op de officiële website van het RIVM: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen

10.2 Stichting Tilburg Orientation Program zal zich houden aan de maatregelen van het RIVM. Wanneer Stichting Tilburg Orientation Program fysieke evenementen annuleert, zal de Stichting niet aansprakelijk worden gehouden. Daarom is terugbetaling van het inschrijfgeld niet mogelijk.

Vastgesteld door het Bestuur van Stichting Tilburg Orientation Program op 22-07-2020.