Algemene voorwaarden

Artikel 1. Identiteit van de Stichting

Stichting Tilburg Orientation Program

Warandelaan 2, E202, 5037 AB Tilburg

Telefoonnummer: 013 466 2849

E-mail: top@tilburguniversity.edu 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en deelname aan door Stichting Tilburg Orientation Program georganiseerde evenementen, activiteiten en manifestaties die voor TOP deelnemers, TOP mentoren of TOP vrijwilligers open staan of toegankelijk zijn.

2.2 De Stichting TOP wordt vertegenwoordigd door minstens twee gezamenlijk handelende bestuursleden en eventueel door een daartoe door het bestuur gemachtigde vertegenwoordiger.

2.3 Onder TOP deelnemers wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (aspirant-) student voor een opleiding aan de Tilburg Universiteit, de Avans Hogeschool Tilburg en Fontys Hogescholen Tilburg die zich heeft ingeschreven voor de introductieweek (hierna te noemen: TOP Week) en hieraan deelneemt.

2.4 Onder TOP mentoren wordt in deze voorwaarden verstaan een door Stichting Tilburg Orientation Program aangewezen vrijwilliger, altijd een ouderejaarsstudent, die door Stichting Tilburg Orientation Program aangewezen TOP deelnemers begeleidt gedurende TOP Week.

2.5 Onder TOP vrijwilligers wordt in deze voorwaarden verstaan een door Stichting Tilburg Orientation Program aangewezen vrijwilliger, die door Stichting Tilburg Orientation Program aangewezen wordt om bij activiteiten te ondersteunen gedurende TOP Week.

2.6 Onder een evenement wordt in deze voorwaarden verstaan iedere door Stichting Tilburg Orientation Program georganiseerde activiteit of manifestatie die voor TOP deelnemers, TOP mentoren of TOP vrijwilligers open staat of toegankelijk is.

2.7 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op TOP deelnemers, TOP mentoren en TOP vrijwilligers en/of rechtshandelingen van de Stichting TOP, het laatste voor zover contractueel niet anders wordt bepaald.

2.8 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk, na wederzijdse bevestiging, zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.

2.9 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de Stichting TOP in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. Partijen zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepalingen.

Artikel 3. Privacy

3.1 De TOP deelnemer, TOP mentor en TOP vrijwilliger geven hierbij uitdrukkelijk toestemming aan Stichting Tilburg Orientation Program, om de door hen verstrekte gegevens te gebruiken ten behoeve van haar dienstverlening in het kader van de deelnemingsovereenkomst, vrijwilligersovereenkomst en mentorenovereenkomst.

3.2 TOP is voor wat het beheer en gebruik van de door deelnemers, mentoren en vrijwilligers verstrekte gegevens gehouden aan de toepasselijke wettelijke bepalingen waaronder, maar niet beperkt tot de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Artikel 4. Betaling

4.1 Alle bedragen van de genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

4.2 Deelnemers die zich hebben ingeschreven voor TOP Week en niet meer mee willen doen moeten zich afmelden. Doet men dit voor 1 januari 2019, dan krijgt de deelnemer het gehele inschrijfgeld terug. Bij afmeldingen tussen 1 januari en 14 januari 2019, krijgt de deelnemer de helft van het inschrijfgeld retour. Als deelnemers zich na 14 januari 2019 afmelden hebben zij geen recht meer op teruggave van het inschrijfgeld. 

Artikel 5. Toegang

5.1 E-tickets of andersoortige toegangsbewijzen worden na aankoop niet teruggenomen.

5.2 Na overhandiging van een origineel e-ticket en controle van de legitimatie, ontvangt de deelnemer van TOP een polsband.

5.3 De toegang tot een evenement staat voor TOP deelnemers en TOP mentoren open op vertoon van een door Stichting Tilburg Orientation Program verstrekte polsband. De kleur van de polsband bepaalt of de toegang tot een evenement of een deel daarvan voor de houder van de polsband open staat.

5.4 De TOP polsband is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is de houder van de polsband niet toegestaan de polsband aan een ander over te dragen.

5.5 De aanspraak op toegang tot een evenement komt te vervallen indien door of namens Stichting Tilburg Orientation Program wordt vastgesteld dat het maximaal aantal aanwezigen bij een evenement is bereikt.

5.6 Een polsband die niet meer aaneengesloten is, is niet geldig. De TOP deelnemers en TOP mentoren kunnen op vertoon van de verbroken polsband en op vertoon van hen legitimatie een nieuwe TOP polsband krijgen.

5.7 TOP deelnemers en TOP mentoren zijn verplicht de polsband ter gelegenheid van een evenement op eerste verzoek te tonen aan Stichting Tilburg Orientation Program en aan beveiligingsmedewerkers.

5.8 TOP deelnemers en TOP mentoren kunnen in geval van verlies van hun polsband een nieuwe TOP polsband kopen voor een bedrag van €25.

Artikel 6. Overige verplichtingen

6.1 TOP deelnemers, TOP mentoren en TOP vrijwilligers zijn verplicht zich bij evenementen te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van Stichting Tilburg Orientation Program, de exploitanten van de manifestatie waar het evenement wordt gehouden, de beveiligingsmedewerkers, de brandweer en andere bevoegden. Stichting TOP kan te allen tijde TOP deelnemers of TOP mentoren die zich niet houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen, of die zich schuldig maakt aan onbetamelijk gedrag de toegang tot het evenement ontzeggen.

6.2 TOP mentoren, TOP deelnemers en TOP vrijwilligers stemmen ermee in zich, bij het betreden van het evenemententerrein, te laten fouilleren indien het beveiligingspersoneel dit nodig acht.

6.3 Het is TOP deelnemers, TOP mentoren en TOP vrijwilligers verboden de volgende zaken op het evenemententerrein mee te brengen:

– alcoholhoudende dranken

– voedselwaren

– glaswerk

– drugs

– vuurwerk

– (vuur)wapens

– Andere gevaarlijke voorwerpen en stoffen

In voorkomend geval is de TOP organisatie bevoegd een voorwerp of stof als hiervoor genoemd te verbieden of in beslag te nemen. 

6.4 TOP deelnemers, TOP mentoren en TOP vrijwilligers zijn verplicht zich te houden aan de ter plaatse van een evenement geldende rookverboden.

6.5 TOP mentoren, TOP deelnemers en TOP vrijwilligers zijn verplicht zich tijdens een evenement op eerste verzoek van de in het eerste lid bedoelde personen en instanties te identificeren om genoemde personen en instanties te kunnen laten voldoen aan hun wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder maar niet beperkt tot het verbod van het verstrekken van alcoholische dranken aan personen onder de leeftijdsgrens van achttien jaren. Stichting Tilburg Orientation Program is gerechtigd overtreders na een gegeven waarschuwing te verwijderen van het evenemententerrein. 

6.6 Het is verboden voor TOP deelnemers, TOP mentoren of TOP vrijwilligers die jonger zijn dan achttien jaren om alcoholhoudende dranken te nuttigen en/of te kopen. Stichting Tilburg Orientation Program is gerechtigd overtreders na een gegeven waarschuwing te verwijderen van het evenemententerrein. 

6.7 Het is TOP deelnemers, TOP mentoren of TOP vrijwilligers zonder nadrukkelijke toestemming van Stichting Tilburg Orientation Program niet toegestaan ter gelegenheid van een evenement promotieactiviteiten, al dan niet met een zakelijk of een ideëel karakter, te verrichten.

 

Artikel 7. Overmacht

7.1 In geval van overmacht in de ruimste zin van het woord, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ziekte of afzegging van de artiest, niet of niet tijdig presterende leveranciers, staking, brand, weersomstandigheden, bevoegd gegeven lasten en instructies et cetera, heeft Stichting Tilburg Orientation Program het recht een evenement te verschuiven naar een latere datum of tijdstip dan wel te annuleren.

7.2 Indien een evenement als gevolg van of door overmacht niet doorgaat, wordt door de Stichting Tilburg Orientation Program geen vergoeding, van welke hoogte dan ook, gerestitueerd aan de TOP deelnemer. Evenmin kan de TOP deelnemer aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid en schade

8.1 Stichting Tilburg Orientation Program is aansprakelijk voor directe schade die een TOP deelnemer, TOP mentor of TOP vrijwilliger lijdt en die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan Stichting Tilburg Orientation Program toe te rekenen tekortkoming. Voor schade ten gevolge van overmacht is Stichting TOP niet aansprakelijk. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking de schade waartegen Stichting Tilburg Orientation Program verzekerd is en die door de verzekeraar wordt vergoed.

8.2 TOP deelnemers, TOP mentoren en TOP vrijwilligers dienen zelf zorg te dragen voor een adequate ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering.

 

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Stichting Tilburg Orientation Program huurt een fotograaf en videograaf in tijdens TOP activiteiten. De ondergetekende gaat akkoord met het gebruiken van foto-opnamen en video-opnamen van hemzelf of haarzelf gemaakt door Tilburg Orientation Program ten behoeve van openbaarmakingen en verspreiding met een promotioneel karakter. De foto-opnamen en video-opnamen worden mogelijk gebruikt door Tilburg Orientation Program voor publicaties zoals posters, flyers, de TOP website, een after movie, en social media kanalen. De ondergetekende heeft op ieder moment het recht de toestemming te herroepen. De ondergetekende heeft het recht de fotograaf en videograaf te verzoeken geen foto-opnamen of video-opnamen van hemzelf of haarzelf te nemen, en heeft op ieder moment het recht een verzoek in te dienen om foto-opnamen en video-opnamen van hemzelf of haarzelf te verwijderen. Voor het indienen van een verzoek om beeldmateriaal te verwijderen, is het mogelijk om een e-mail te sturen naar top@tilburguniversity.edu.

De foto-opnamen en video-opnamen worden bewaard op de harde schijf en het Dropbox account van Tilburg Orientation Program voor maximaal tien jaar. Tilburg Orientation Program heeft hoge technische en organisatorische maatstaven aangenomen voor het veiligstellen van foto-opnamen en video-opnamen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. 

9.2 Behoudens schriftelijke toestemming van de Stichting Tilburg Orientation Program is elk commercieel gebruik van de merknaam of het logo van TOP of haar evenementen strikt verboden.

Artikel 10. Slotbepaling

10.1 Geschillen die tussen Stichting Tilburg Orientation Program en TOP deelnemers, TOP mentoren en/of TOP vrijwilligers naar aanleiding van een TOP evenement ontstaan zullen in eerste instantie worden getracht te worden opgelost in goed overleg tussen partijen. Komen partijen niet tot oplossing van het geschil, dan wordt de Raad van Toezicht van Stichting TOP ter zake een bindend advies uit te brengen. In derde instantie worden geschillen ter beoordeling aan de bevoegde rechter voorgelegd.

10.2 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

Vastgesteld door het Bestuur van Stichting Tilburg Orientation Program op 29-11-2019.

Privacy Policy

Tilburg Orientation Program hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens die via de internetsite binnenkomen. De Wet bescherming persoonsgegevens verleent u rechten betreffende de wijze waarop met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Hoe gaat Tilburg Orientation Program om met uw persoonsgegevens

Tilburg Orientation Program is niet geïnteresseerd in gegevens over de identiteit van de bezoekers van haar site. Alleen als u via deze website reageert, worden de door u verstrekte gegevens gebruikt om in te gaan op uw verzoek of vraag. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij u hiervoor toestemming hebt gegeven of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Uiteraard wordt de nodige aandacht besteed aan de beveiliging van de site.

Gebruik van cookies

Automatisch verzameld worden die gegevens, die informatie geven over de manier waarop onze site gevonden wordt, welke pagina’s het meest in de belangstelling staan en de aantallen bezoekers, met als doel de site te verbeteren en globale statistieken te genereren. Hiertoe maakt de website van Tilburg University gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’).
Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website en cookies in uw browser te accepteren geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden aangewend worden. Uw persoonsgegevens worden dus alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Gebaseerd op artikel 43 van de Wet bescherming persoonsgegevens kunnen gegevens echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan het doel waarvoor de gegevens worden gevraagd.

Vanaf onze website wordt u regelmatig verwezen naar andere sites. Hoewel deze sites met zorg geselecteerd zijn, draagt Tilburg University geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop die organisaties omgaan met uw gegevens.

Vragen of opmerkingen?

Indien u vragen of opmerkingen over het bovenstaande heeft, kunt u contact met ons opnemen via top@tilburguniversity.edu.